گام نخست: شروع

شروع پیش ثبت نام در دوره های عکاسی و نورپردازی

همواره جستجوگر بودم و هستم . اما ديگر در ستاره ها و كتاب ها دنبال چيزى نميگردم . اكنون بيشتر به دنبال صدايى هستم كه از وجودم بر مى آيد . (هرمان هسه)