انسان های بزرگ ازخودشان توقع دارند، و انسان های کوچک، از دیگران!