گام نخست: شروع

شروع پیش ثبت نام در دوره های عکاسی و نورپردازی

عکاسى مستند گريزگاهى ست براى فرارفتن از امور مبتذل روزمره كه به شيوه هاى مختلف به ما نشان مى دهد زندگى را چگونه بايد فهميد و سپرى کرد. (لزلى مولن)