تورهای عکاسی کاندید

اولین تور عکاسی آموزشگاه عکاسی کاندید

 

اولين سفر عكاسي آکادمی عكاسى كانديد


روستاي تاريخي ماسوله
شهريور ٩٦

5

 

 دومین سفر عکاسی آکادمی عکاسی کاندید

کویر ورزنه اصفهان

مهر ٩٦

resize

 

سومین سفر عکاسی آکادمی عکاسی کاندید

روستای تاریخی ابیانه 

آذر ٩٦

abyane

 

چهارمین سفر عکاسی آکادمی عکاسی کاندید

شهر تاریخی قزوین

اردیبهشت  97

 resizee