ترم ترکیب بندی

 c605           C699


10 جلسه 2 ساعته ، هر هفته 2 روز

شروع ترم مهرماه : 9 مهر 97

روزهای دوشنبه و چهارشنبه 

ساعت 18 الی 20