مبانی هنرهای تجسمی

C1409 C1410

C1430 

شروع دوره جدید - تیر ماه 99

 8 جلسه دو ساعته ، دو روز در هفته

روزهای یکشنبه و سه شنبه

ساعت 17:30 تا 19:30