ذهن‌های عالی دربارهٔ ایده‌ها حرف می‌زنند؛ ذهن‌های معمولی پیرامون اتفاقات... و ذهن‌های کوچک دربارهٔ دیگران گفتگو می‌کنند.